Get the Flash Player to see this player.
สื่อเสริม คู่มือการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำ
ด้านบุคลิกภาพ
เครียดกันทั้งปี
หนังสือ บุคลิกภาพผู้บริหาร
บุคลิกภาพของผู้บริหารโรงเรียน
ขั้นตอนการตัดสินใจ
มารยาทสากลในโต๊ะอาหาร
มารยาทสากล
มารยาทการไปร่วมงานเลี้ยงรับรอง VDO
การพัฒนาบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงได้ไหม
มารยาทในสังคม
ศิลปการพูด
ด้านการบริหารจัดการ
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
พัฒนาคุณลักษณะผู้นำ(การบริหารจัดการ)
ฝูงนกรวมตัวไล่ช้างจนต้องล่าถอย
"ทุกคนมี ....ผมเชื่ออย่างนั้น"
Nick ไม่เคยยอมแพ้
เหลง "หัวใจผู้นำ" VDO
ผู้อำนวยการ โรงเรียน ปทุมวัน VDO
ผ.อ.โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) จ.อุบลราชธานี VDO
การบริหารแบบมีส่วนร่วม
เสียงกู่จากครูใหญ่ (VDO)
เสวนาการบริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียนในญีปุ่น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
มนุษยสัมพันธ์
การบริหารเชิงกลยุทธิ์
การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารยุคใหม่
นักบริหารมืออาชีพ 2551
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
มนุษยสัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม
หลักการบริหาร,จัดการ
ด้านวิชาการ
หลักสูตรแกนกลาง 51 (VDO)
นายกอภิสิทธิ์ กับการปฏิรูปการศึกษา (VDO)
เส้นทางการบริหารหลักสูตรสู่ห้องเรียน
การพัฒนาการศึกษาตามมุมมอง ว.วชิรเมธี
หลักสูตรสถานศึกษาทำได้ไม่ยาก
หลักสูตรแกนกลาง 2551
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และ ผู้นำทางวิชาการ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะผู้นำ ฯ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
รักษาจิตใจ ด้วยสติและหลักธรรม
หัวใจผู้นำ (Heart of the leader) (VDO)
อริยสัจ 4 อย่างย่อ
ปัญญาชน
พุทธศาสนสุภาษิต
คลิปธรรมะสอนใจ
หลักธรรมาภิบาล
ด้านเทคโนโลยี
วิธีสมัครใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
วิธีสมัคร Blog (VDO)
แนะนำการสมัครใช้ GMail (VDO)
การบริหารการศึกษากับการพัฒนาผู้เรียน
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีกับการศึกษา
เทคโนโลยีสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การเรียนการสอนด้วยสื่อออน Online
เทคโนโลยีเพื่อการเรียรู้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์เบิ้องต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง Weblog

ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
โทร. 0896263747
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design