การเป็นผู้นำทางวิชาการ


การเป็นผู้นำทางวิชาการ

                        ผู้นำทางวิชาร คือ บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถใช้ปัญญาชี้นำและเป็นต้นแบบที่ดีด้านการศึกษา โดยมีบทบาทคือเป็นผู้ชี้นำให้คำปรึกษาหารือในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม   เป็นผู้จงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตามตัวแบบหรือตัวอย่างที่ดีได้ เป็นผู้พัฒนาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่พึงประสงค์ขององค์กรหรือสังคมและมีบทบาทในเชิงวิชาการ และองค์ประกอบของผู้นำทางวิชาการนั้น ผู้นำต้องประกอบไปด้วยภูมิหลังและประสบการณ์ที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรู้ทักษะและความสามารถอย่างเพรียบพร้อม  ซึ่ง ครู มิใช่แต่มีหน้าที่เป็นเพียงผู้สอนอย่างเดียวเท่านั้นหากแต่ต้องเป็น ผู้นําทางวิชาการด้วย ความเป็นผู้นำทางวิชาการของครูนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงผลที่ผู้เรียนจะได้รับ ครูจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ปรับเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เข้าถึงผู้เรียนมากที่สุด ซึ่งใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยใช้หลัก CCPR คือ Critical mind (การพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์) Creative Mind (การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์) และ Productive Mind                 (การพัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตคุณภาพ มีผลิตภาพ)

สรุปได้ว่าผู้นำทางวิชาการเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมในระดับบุคคลที่มีวิสัยทัศน์คือผู้ผลิตในทางบวกกับผู้อื่นเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายที่ทำให้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ในชีวิตประจำวันสามารถออกแบบงานและสร้างสรรค์งานใหญ่ๆได้สม่ำเสมอและเลือกปฏิบัติแล้วเกิดผลดีก็สามารถเผยแพร่แบ่งปันแก่บุคคลอื่นได้05883 โดย น.ส.หัทยา พัชรพิศุทธิ์ 2017-02-07 22:43:48 v : 301ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มสาระร้อยแปด สาระมากมายอยู่ที่นี่

แลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา