ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ผู้รายงาน นางสาวสุรพร ลอยวิสุทธิ์


บทคัดย่อ

 

           การศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ  SQ4R สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ1.) เปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความ หลังใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R กับเกณฑ์ร้อยละ 70 2.)เปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความก่อนและหลังเรียนด้วยเทคนิคการสอนแบบ SQ4R และ  3.)เปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความหลังเรียนกับระยะติดตามผลด้วยเทคนิคการสอนแบบSQ4R

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ประจำภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา

จำนวน 48  คน การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง(Purposivesampling)

           ผลการศึกษาพบว่า

           1.ความสามารถการอ่านจับใจความหลังใช้เทคนิคการสอนแบบSQ4Rเท่ากับร้อยละ 74.38ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 70

           2.ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความก่อนและหลังเรียนด้วยเทคนิค

การสอนแบบ SQ4R แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

           3.ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความหลังเรียนกับระยะติดตามผล

ไม่แตกต่างกัน

 05927 โดย น.ส.สุรพร ลอยวิสุทธิ์ 2017-08-14 20:31:34 v : 1063ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา