การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ชื่อเรื่อง                การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง  ระบบในร่างกายมนุษย์  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

ผู้วิจัย                  ปรีดา   นิตยารส

สังกัด/หน่วยงาน      โรงเรียนบ้านหนองปล้อง  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1

ปีการศึกษา            2559

 

บทคัดย่อ

 

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง  ระบบในร่างกายมนุษย์  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2        ที่มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์  80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน   หลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง  ระบบในร่างกายมนุษย์  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง  ระบบในร่างกายมนุษย์  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ     หาความรู้ 5 ขั้น (5E) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

            กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559   จำนวน  31  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย์ 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน หลังเรียน 3)แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง  ระบบในร่างกายมนุษย์ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และค่าประสิทธิภาพ  โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

            ผลการวิจัยพบว่า

                (1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง  ระบบในร่างกายมนุษย์  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.210/87.09  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80

                (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน หลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง  ระบบในร่างกายมนุษย์  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

                (3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง  ระบบในร่างกายมนุษย์  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39       

            สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง  ระบบในร่างกายมนุษย์  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด  สามารถนำมาใช้พัฒนาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ได้ ส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง  ระบบในร่างกายมนุษย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก06359 โดย นายปรีดา นิตยารส 2018-01-07 18:43:13 v : 2240ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

เรียนพิเศษโคราช

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา