รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา


ชื่อเรื่อง  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา

ชื่อผู้รายงาน    นางวัลลภา  โพธิโต

ปีที่รายงาน     พ.ศ. 2561

 

บทคัดย่อ

 

                      การประเมินผลโครงการพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยาปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CPO Model เป็นแนวทางในการประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยาซึ่งประเมินใน 3 ด้าน ได้แก่
                          1.  ด้านความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมของโครงการ                                                                                    2.  ด้านความเหมาะสมของกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการ                                                                3.  ด้านผลผลิตของโครงการ 3 ส่วน คือ ผลการประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน    และทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายใน                                                                                                                ประชากรที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยครูและบุคลากร จำนวน 64 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,031 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน 70 คน ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  119 คน                                                                                              เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล จำนวน 23 ฉบับ ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมของโครงการ แบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ แบบประเมินผลการพัฒนาการจัดกิจกรรม 10กิจกรรมตามโครงการ และแบบประเมินทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายใน                                                                                          การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลทั้งก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และหลังดำเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การคำนวณร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) ได้ผลการประเมินดังนี้

                    1.  สภาพแวดล้อมของโครงการ (Context) พบว่า โดยภาพรวม มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปฏิบัติในการพัฒนาการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน                                                                                                          2. กระบวนการดำเนินงาน (Process) พบว่า โดยภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมาก  ในขั้นการวางแผนดำเนินงาน โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านการวางแผน ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ การประสานงานกับผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นการดำเนินงานตามแผนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การดำเนินงานตามแผนที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ การประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบมีความเหมาะสมมากที่สุด       

                   3. ผลผลิตของโครงการ (Outcome) พบว่า                                                                                                         3.1  การประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการประเมินคุณภาพภายในทุกกิจกรรม มีสภาพแวดล้อมของกิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่พร้อมสำหรับการพัฒนา  ส่งผลให้ผลผลิตของโครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามปริมาณและคุณภาพ                                                                                                                              3.2  การพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน โดยภาพรวมมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมาก กิจกรรมที่มีการพัฒนามากที่สุด คือ กิจกรรมการเตรียมความพร้อม แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน เป็นกิจกรรมที่ดี มีความเหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                              3.3  ทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายในโดยภาพรวม หลังดำเนินโครงการ มีทักษะในการปฏิบัติงานสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า โครงการพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ มีวิธีการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมของโครงการที่ดี และเหมาะสม สามารถพัฒนาทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายในได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายในที่มีการพัฒนามากที่สุด คือ สามารถสรุป และรายงานผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย06394 โดย นางวัลลภา โพธิโต 2018-06-24 15:03:01 v : 1347ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

เรียนพิเศษโคราช

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา